Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Karlovarského kraje v roce 2020

Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat volební program, ať už jsme v koalici, nebo v opozici.

Zakládáme si na otevřené komunikaci směrem k veřejnosti. Proto zveřejňujeme povolební strategii, aby bylo voličům jasné, jak budeme po volbách pracovat.

Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se snažit o pokračování naší práce v radě kraje s cílem dostat maximum našich priorit do programu koalice. Zároveň jsme ale připraveni být čtyři roky kritickou, ale konstruktivní opozicí.

Podmínky pro účast v koalici

 • O případném vstupu do koalice budeme jednat se všemi stranami v zastupitelstvu s výjimkou KSČM, SPD a dalších nedemokratických a extrémistických stran.

 • Ke koaliční spolupráci budeme hledat partnery, kteří ctí principy transparentnosti, participace občanů, potlačování klientelismu a předcházení konfliktu zájmů. Upřednostňujeme koalici se stranami založenými na starostovském principu.

 • V případě, že okolnosti nedovolí sestavit koalici s takovými partnery, budeme pracovat v opozici.

 • Naším cílem je dostat maximum bodů z našeho předvolebního programu do programu koalice. Výsledný koaliční program bude sice otázkou kompromisu, ale nesmí jít proti zásadním postojům Pirátské strany.

 • Za člena rady nechceme žádnou osobu obžalovanou z trestného činu spáchaného v souvislosti s výkonem veřejné funkce, nebo která je v dlouhodobém střetu zájmů.

 • Není přípustné, aby uvolněný člen zastupitelstva za Piráty zastával další uvolněnou funkci. Toto doporučujeme i všem případným koaličním partnerům.

Zásady konstruktivní opoziční práce

 • Pokud nebudeme součástí koalice, chceme získat taková místa ve výborech a komisích, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, maximálně plnit kontrolní roli opozice.

 • Naše opozice bude konstruktivní. Formou připomínek, předkládáním návrhů, prací ve výborech a komisích, zveřejňováním informací a aktivizací občanské veřejnosti nadále budeme usilovat o prosazování našeho programu.

Situace po volbách

Zastupitelský klub Pirátů

 • Zastupitelský klub je ustanoven po ukončení sčítání hlasů.

 • Členy zastupitelského klubu jsou všichni zvolení kandidáti za Piráty. Každý zastupitel se řídí schváleným volebním programem. Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při hlasování na zastupitelstvu.

 • Ustavující jednání zastupitelského klubu svolá a řídí lídr a kandidát na hejtmana společně s předsedou KS, případně s kandidátem, který získal největší počet hlasů.

 • Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu a případné místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.

 • Zastupitel Pirátů z principu nezaměstnává ve veřejné funkci své rodinné příslušníky a partnery.

 • Označení hlasování za tzv. zásadní hlasování musí být přijato minimálně dvěma třetinami členů klubu a nesmí být v rozporu s programem strany, případně schváleným programovým prohlášením koalice. V takovém případě se očekává, že klub bude hlasovat v orgánech kraje jednotně.

Vyjednávací tým

 • Vyjednávání vede předseda zastupitelského klubu. Součástí vyjednávacího týmu bude předseda nebo člen předsednictva krajského sdružení. Asistuje mu vyjednávací tým. Informace o postupu ve vyjednávání budou předávány zastupitelskému klubu a krajskému předsednictvu.

 • Vyjednávací tým má výhradní pravomoc a odpovědnost za vedení jednání o koaliční spolupráci na krajské úrovni. Průběh jednání průběžně důvěrně konzultuje se zastupitelským klubem a o vývoji informuje krajské sdružení.

 • Vyjednávací tým určí mluvčího, který bude oprávněn ke komunikaci s médii a veřejností. Ostatní členové vyjednávacího týmu, zastupitelé, kandidáti i členové strany se zdrží vyjádření pro média ohledně činnosti vyjednávacího týmu.

 • Hlavním vyjednavačem vyjednávacího týmu je předseda zastupitelského klubu. Není-li zvolen předseda, pověří zastupitelský klub pozicí hlavního vyjednavače jednoho ze členů vyjednávacího týmu.

 • Po odsouhlasení výsledku vyjednávání klubem zastupitelů a krajským předsednictvem bude předložen návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce. Nominace na pozice radních a jakákoliv smlouva o povolební spolupráci (koaliční smlouva, tolerance menšinové koalice apod.) podléhají souhlasu členské základny Pirátů v Karlovarském kraji, a to na krajském internetovém fóru.

 • Vyjednávací tým je povinen v průběhu jednání upozornit ostatní strany jednání na skutečnost, že dohodnutá koaliční smlouva podléhá schválení KF, a do té doby nemůže být závazná.

 • Vyjednávací tým je povinen do 14 dnů od sestavení krajské koalice zveřejnit zápisy z povolebních jednání na krajském fóru.

Vztah klubu k Pirátské straně

 • Krajské fórum vždy schvaluje koaliční smlouvu nebo jinou podobnou politickou dohodu a rozhoduje o nominacích zástupců Pirátů na funkce v radě.

 • Klub bude pravidelně informovat členskou základnu a krajské fórum o své činnosti a výsledcích. Neschválí-li krajské fórum jiný postup, je klub vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb.

 • Žádný funkcionář není povinen odvádět část své odměny, jak to bývá u některých jiných stran. Je však vítáno, pokud se dobrovolně rozhodne sponzorovat konkrétní charitativní, pirátskou nebo občanskou aktivitu.

 • Předsednictvo krajského sdružení může navrhnout model odměňování neuvolněných zastupitelů z krajského rozpočtu dle výsledku voleb, koaličního vyjednávání a finančních možností strany.

Vztah klubu k senátorům a poslancům

 • Piráti se snaží svou práci v politice maximálně sjednocovat. Klub bude usilovat o těsnou a oboustrannou komunikaci se senátním i poslaneckým týmem Pirátů a to zejména v případech využití zákonodárné iniciativy kraje nebo připomínkování zákonů týkajících se krajské úrovně.

Souběh funkcí a obsazování řídících funkcí

 • Preferujeme, aby své odborné zástupce ve vybraných dozorčích radách měla i opozice pro plnění kontrolní role, nikoliv jako politický handl.

 • Budeme apelovat na ostatní strany a sami půjdeme příkladem, aby do rady a dalších řídících funkcí (dozorčích rad a úřednických pozic) byly nominovány bezúhonné, kompetentní a důvěryhodné osoby pro kvalitní správu kraje.

 • Budeme prosazovat princip, aby ve funkcích byly pouze takové osoby, které nejsou a nebudou ve střetu zájmů.

 • Souběh funkce našeho zastupitele a členství v dozorčí radě či představenstvu krajské firmy je přípustný za předpokladu, že nominace bude výsledkem otevřeného a transparentního výběrového řízení s důrazem na kvalifikaci uchazeče a jeho schopnost věnovat se důsledně oběma funkcím.

Povolební strategie je nedílnou součástí volebního programu a kandidáti se zavázali k jejímu dodržování. Text strategie lze změnit pouze se souhlasem krajského fóra.