Ochrana přírody a krajiny

1. Kraj zásadně zintenzivní ochranu přírody a krajiny

Přepracujeme současné koncepce, které neodpovídají na výzvy související se změnou klimatu a pokračujícím suchem. Budeme vyžadovat důsledné naplňování těchto koncepcí.

2. Zachováme a budeme podporovat rozmanitost, stabilitu a odolnost krajiny

Kraj využije maxima svých prostředků k zachování cenných území a krajin Karlovarského kraje, ale musí také rozvíjet ta území, která dnes vysokou kvalitu nemají. Zajistíme kontinuální a veřejně dostupný monitoring čistoty ovzduší nad rámec stávající sítě ČHMÚ. Budeme monitorovat kvalitu vod v tocích na odtoku z území kraje. Provedeme audit kvality zemědělské půdy na území kraje, a zachováním kvality půdy podmíníme čerpání krajských dotací. Upřednostníme jiné než těžební funkce lesa. Prosadíme vznik CHKO Krušné hory v co nejširší variantě.

3. Zaměříme se na aktivní propagaci přírody našeho kraje

Náš kraj nemá jen bohatou historii a jedinečné lázeňství, ale také úžasnou přírodu, kterou je potřeba náležitě ukázat. Budeme se zasazovat o aktivní propagaci kraje jako unikátní místo z hlediska ochrany přírody i krajiny ovlivněné člověkem.

4. Chceme smysluplně revitalizovat a šetrně nakládat s krajinou

Budeme prosazovat takovou revitalizaci území, aby výsledkem byla krajina cenná z hlediska ochrany přírody, případně využitelná pro šetrné formy zemědělství, lesnictví a turismu.

5. Zrealizujeme projekty vedoucí k zadržovánívody v krajině

Je důležité vytvořit taková opatření, která budou přirozeně zadržovat vodu v krajině a zároveň budou sloužit jako protipovodňová ochrana. Podporujeme více drobných vodohospodářských opatření v krajině oproti výstavbě velkých vodních děl.